A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thoi khoa bieu nam hoc 2014 -2015

PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THỦY ...

PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THỦY                                                                    Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc                                                            

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG – NĂM HỌC 2014- 2015

(Áp dụng từ tuần 15 ngày 15/12/2014)

Thứ

TT

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

4C

5A

5B

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

2

1

C.cờ

 

C.Hồng

C.cờ

C.Thu

C.cờ

C.Phương

C.cờ

C.Thìn

C.cờ

C.Hằng

 

C.cờ

 

C.Hà

 

 

 

C.cờ

C.Đào

C.cờ

C.Thủy

 

C.cờ

C.Tuyết

C.cờ

  CHuyền

C.cờ

 

C.Hoa

2

TC

T.Trinh

T.Việt

Toán

T.đọc

C.Thìn

Anh

C.Hằng

T.đọc

Toán

Tđọc

Tđọc

Tđọc

Toán

3

T.Việt

C.Hồng

T.Việt

Tcông

T.Trinh

T.đọc

T.đọc

C.Hằng

 

TĐKC

Tđọc

Toán

Anh

C.Hằng

Toán

Tđọc

4

T.Việt

TC

T.Trinh

T.đọc

C.Phương

Toán

TĐKC

Anh

C.Hằng

C tả

C.Đào

C tả

Toán

C.Tuyết

C tả

C tả

5

Toán

Toán

C.Thu

T.đọc

Tcông

T.Trinh

Toán

Toán

C.Hà

Anh

C.Hằng

Kh ọc

C tả

K.học

K.học

 

 

3

1

T.Việt

C.Hồng

 

T.Việt

C.Thu

 

Â.N

T.Thịnh

Đ.đức

C.Thìn

C.Tả

C.Hằng

C.Tả

C.Hà

Toán

C.Đào

LT&C

CSương

LT&C

C.Tuyết

KT

  C.Hải

Toán

C.Hoa

2

T.Việt

T.Việt

Toán

CPhương

Â.N

T.Thịnh

Toán

Toán

LT&C

Toán

Toán

Toán

  CHuyền

 

ĐĐức

C.Hoa

3

Đ. đức

Toán

Đ.đức

Toán

C.Thìn

Â.N

T.Thịnh

Tđọc

K.học

 

TD

KT

C.Hải

LT&C

LT&C

4

Toán

Đ.đức

KC

KC

Tđọc

C.Hằng

Â.N

T.Thịnh

KC

C.Đào

KT

C.Hải

Kh ọc

C.Tuyết

Đ. lí

TD

   CSương

5

 

 

C tả

C tả

TNXH

TNXH

C.Hà

KT

C.Hải

KC

CSương

KC

Â.N

    T.Thịnh

Đ. lí

C.Hoa

 

 

4

1

T.Việt

C.Hồng

T.Việt

C.Thu

T.dục

C.Quế

T.đọc

C.Thìn

Anh

C.Hằng

Toán

C.Hà

 

T.Đọc

C.Đào

TĐọc

C.Thủy

Toán

C.Tuyết

KC

C.Sương

KT

  C.Hải

2

T.Việt

T.Việt

T.đọc

CPhương

T.dục

C.Quế

MT

C.Hải

LT&C

Anh

C.Hằng

Toán

TĐọc

TD

Toán

C.Hoa

3

TNXH

 

MT

C.Hải

Toán

Toán

C.Thìn

Tdục

C.Quế

Anh

C.Hằng

Toán

C.Đào

Đ.Lí

TLV

T đọc

KC

C.Hoa

4

MT

C.Hải

TNXH

 

LT&C

 

LT&C

Toán

C.Hằng

Tdục

C.Quế

TLV

Anh

C.Hằng

Đ.Lí

Toán

T đọc

5

 

 

 

 

 

 

 

 

LT&C

MT

C.Hải

Đ.Lí

TLV

C.Thủy

Anh

C.Hằng

ĐĐức

L.Sử

 

5

1

T.Việt

C.Hồng

T.Việt

C.Thu

T.viết

CPhương

T.viết

C.Thìn

T. dục

C.Quế

T. viết

C.Hà

  

Toán

C.Đào

Toán

C.Thủy

MT

T.Trinh

Tin

T.Trung

Toán

C.Hoa

2

T.Việt

T.Việt

T.dục

C.Quế

Toán

TC

T.Trinh

Toán

LT&C

LT&C

Toán

C.Tuyết

Toán

  C.Huyền

Tin

    T.Trung

3

Toán

Â.N

T.Hoàn

Toán

CPhương

T.dục

C.Quế

Toán

C.Hằng

TC

T.Trinh

Tin

T.Trung

K.học

LT&C

TLV

TLV

C.Hoa

4

Â.N

T..Hoàn

Toán

C.Thu

C.Tả

C.Tả

C.Thìn

T. viết

T. dục

C.Quế

K.học

C.Đào

MT

T.Trinh

Tin

T.Trung

LT&C

LT&C

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ.đức

Đ.đức

C.Hà

MT

T.Trinh

Tin

T.Trung

K.học

C.Tuyết

K.học

K.học

 

6

1

T.Việt

C.Hồng

T.Việt

C.Thu

Toán

CPhương

Toán

C.Thìn

C.Tả

C.Hằng

Toán

C.Hà

Toán

C.Đào

Toán

C.Thủy

Toán

C.Tuyết

MT

T.Trinh

Â.N

T.Thịnh

2

T.Việt

T.Việt

TLV

TLV

Toán

C.Tả

L.Sử

L.Sử

Â.N

T.Thịnh

Toán

Huyền

MT

T.Trinh

3

Toán

T.duc

T.Trinh

MT

C.Hải

TNXH

TNXH

TNXH

Â.N

T.Thịnh

TLV

L.Sử

C.Tuyết

TLV

Toán

C.Hoa

4

T.duc

T.Trinh

Toán

 

TNXH

CPhương

MT

C.Hải

TLV

TLV

TLV

C.Đào

Â.N

T.Thịnh

TLV

L.sử

TLV

5

HĐTT

 

HĐTT

HĐTT

HĐTT

 

HĐTT

HĐTT

HĐTT

HĐTT

C.Thủy

HĐTT

HĐTT

HĐTT

                                                 

    Ghi chú:  Mỗi tiết dạy trong 35 phút, tổng thời gian 3 lần chuyển tiết là 10 phút

Tháng 12, 01 cô Thoải dạy Toán Khối 2 sáng thứ 3 (Bắt đầu từ tuần 15)

Cô Nhàn dạy Tập đọc 4A, 4C vào sáng thứ 4 và Toán Khối 5 vào sáng thứ 5 hàng tuần. Khối 3 sáng thứ 4 tuần lẻ cô Hằng dạy, tuần chẵn cô Hà dạy.  Cô Hằng(cô Hà), cô Thủy, cô Huyền dạy BDHSG khối 3, 4, 5 vào chiều thứ 2 hàng tuần

         PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THỦY                                                                    Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

                                                                

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU – NĂM HỌC 2014- 2015

(Áp dụng từ tuần 15 ngày 15/12/2014)

Thứ

TT

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

4C

5A

5B

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

 

3

1

L.ÂN

THoàn

T.học

C.Quế

LMT

CHải

HĐTT

T. Thịnh

L. TV

C.Hằng

Tin

  T.Trung

L. TV

Đào

L. TV

     Cô Thủy

L. TV

Tuyết

Đsách

 CNhạn

Anh

  C.Hằng

2

T.học

C Quế 

  HĐTT

THoàn

Đsách

 CNhạn

LMT

CHải

T.học

L. TV

C.Hà

T.học

T.học

T.học

Anh

  C.Hằng

Tin

T.Trung

3

L.NT

CHải

L.ÂN

THoàn

HĐTT

T. Thịnh

T.học

C Quế

Anh

  C.Hằng

T.học

HĐTT

HĐTT

HĐTT

Tin

T.Trung

Đsách

 CNhạn

 

4

1

  HĐTT

THoàn

T.học

 C.Quế

L.TC

CHải

L. ÂN

TThịnh

 LToán

  C.Hằng    

 LToán

C.Hà

T.dục

C.Sương

Đsách

 CNhạn

HĐTT

T. Trinh

 LToán

 Huyền

 LToán

   Hoa

2

T.học

 C.Quế

L.TD

TThịnh

  HĐTT

THoàn

L.TC

CHải

L. TV

L. TV

HĐTT

   T. Trinh

T.dục

C.Sương

Đsách

 CNhạn

L. TV

L. TV

3

L.TD

 C.Quế

L.NT

CHải

L. ÂN

TThịnh

  HĐTT

THoàn

HĐTT

HĐTT

Đsách

 CNhạn

HĐTT

T. Trinh

T.dục

C.Sương

HĐTT

HĐTT

 

5

1

L. TV

Hồng

L. TV

Thu

LToán

Phương

Đsách

 CNhạn   

Tin

  T.Trung

L.NK

T.Th-CH

 LToán

Đào

 LToán

 Cô Thủy

 LToán

Tuyết

HĐTT

THoàn

Anh

  C.Hằng

2

HĐTT

HĐTT

L. TV

LToán

CThìn

L.NK

T.Th-CH

Tin

  T.Trung

L. TV

L. TV

L. TV

Anh

  C.Hằng

T.dục

C.Sương

3

L.viết

L.viết

T.học

L. TV

CThìn

Tin

  T.Trung

Anh

  C.Hằng

Đ.đức

Đ.đức

Đ.đức

T.dục

C.Sương

HĐTT

THoàn

 

6

1

 LToán

Hồng

 LToán

Thu

L. TV

 

Phương

L. TV

CThìn

HĐTT

THoàn

Đsách

 CNhạn

L.NK

 T.Tr-Th

Anh

  C.Hằng

Tin

T.Trung

L.NK

 T.Th-Tr

L. TV

C.Hoa

2

L. TV

L. TV

T.học

T.học

Đsách

 CNhạn

Anh

  C.Hằng

Tin

T.Trung

L.NK

T.Tr-Th

T.dục

C.Sương

L. TV

 Huyền

L.NK

T.Th-Tr

3

L.TV

L.TV

HĐTT

HĐTT

Anh

  C.Hằng

HĐTT

THoàn

T.dục

C.Sương

Tin

T.Trung

L.NK

T.Tr-Th

T.học

T.học

C.Hoa

 

 

Ghi chú:Tiết Luyện Năng khiếu khối 3 chiều thứ Năm: Tuần chẵn luyện Mĩ thuật- Thủ công(cô Hải), tuần lẻ luyện Âm nhạc (Thầy Thịnh)

 

          Tiết Luyện Năng khiếu khối 4 chiều thứ Sáu: Tuần chẵn luyện Mĩ thuật(Thầy Trinh), tuần lẻ luyện Âm nhạc (Thầy Thịnh)

 

          Tiết Luyện Năng khiếu khối 5 chiều thứ Sáu: Tuần chẵn luyện Âm nhạc (Thầy Thịnh, tuần lẻ  luyện Mĩ thuật(Thầy Trinh)

                                                           

Người lập: Nguyễn Thị Nhàn

 

 


Tác giả: Hà Thị Thoải
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 10 : 339