A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khoá biểu năm học 2015 - 2016

PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THỦY ...

PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THỦY                                                                    Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc                                                           

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG – NĂM HỌC 2015- 2016

(Áp dụng từ tuần  10 ngày 09/11/2015)

Thứ

TT

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

5C

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

 

 

Môn

GV

Môn

GV

2

1

C.cờ

 

 

 

C. Hiền

C.cờ

C.Thu

 

C.cờ

C.Phương

C.cờ

C.Thìn

C.cờ

C.Hằng

C.cờ

 

C.Hà

 

 

C.cờ

C.Đào

C.cờ

 C.Hải

 

C.cờ

CHuyền

C.cờ

 

C.Thuỷ

C.cờ

 

C.Hoa

2

T.Việt

T.Việt

Toán

Tcông

C.Hồng

Anh

C.Hằng

Toán

Tđọc

Tđọc

Tđọc

Tđọc

Tđọc

3

T.Việt

T.Việt

Tcông

CHồng

Toán

C.Thìn

Toán

C.Hằng

 

Anh

C.Hằng

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

4

Toán

Tcông

CHồng

T.Việt

C.Phương

T.Việt

T.Việt

T.Việt

C.Hà

Anh

C.Hằng

C tả

C tả

C tả

CTả

5

Tcông

C.Hồng

Toán

C.Thu

T.Việt

T.Việt

Đ. đức

Đ. đức

C tả

C.Đào

Anh

C.Hằng

L.sử

L.sử

L.sử

 

 

3

1

T.Việt

C. Hiền

 

T.Việt

C.Thu

 

Toán

CPhương

Toán

C.Thìn

 

Toán

CHằng

MT

T.Trinh

Toán

C.Đào

Tin

  T.Long

Toán

C.Nhàn

LT&C

  C.Hoa

T.duc

T.Phú

2

T.Việt

T.Việt

T.duc

T.Phú

T.Việt

MT

T.Trinh

 Toán

CHằng

Tin

  T.Long

Toán

C.Đào

LT&C

C.Hoa  

Toán

 C.Nhàn

Â.N

    T.Thịnh

3

Toán

Toán

T.Việt

CPhương

T.Việt

T.Việt

CHằng

Tin

  T.Long

MT

T.Trinh

K.học

T.duc

T.Phú

Â.N

    T.Thịnh

LT&C

C.Hoa  

4

TNXH

TNXH

T.Việt

TNXH

Tin

  T.Long

T.Việt

CHằng

K.học

C.Đào

MT

T.Trinh

Â.N

    T.Thịnh

T.duc

T.Phú

Toán

 C.Nhàn

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

T.Việt

C. Hiền

T.Việt

C.Thu

T.Việt

CPhương

Toán

C.Thìn

Anh

C.Hằng

Toán

C.Hà

Toán

C.Hải

T.duc

T.Phú

MT

T.Trinh

Toán

C.Thuỷ

Toán

C.Hoa

2

T.Việt

T.Việt

T.Việt

Đ. đức

C.Sương

Toán

C.Hà

Anh

C.Hằng

T.duc

T.Phú

Toán

C.Hải

Toán

Huyền

MT

T.Trinh

KC

3

Toán

Đ.đức

  C.Sương

Toán

T.Việt

C.Thìn

T.duc

T.Phú

T.Việt

C.Hà

Anh

C.Hằng

TĐọc

KC

KC

C.Thuỷ

MT

T.Trinh

4

Đ. đức

C.Sương

Toán

C.Thu

Đ. đức

T.Việt

T.Việt

C.Hà

T.duc

T.Phú

TĐọc

C.Hải

Anh

C.Hằng

TĐọc

TĐọc

T đọc

C.Hoa

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

T.Việt

C.Thu

 

MT

T.Trinh

Â.N

 T.Thịnh

Toán

C.Thìn

Toán

C.Hằng

T.duc

T.Phú

Toán

C.Thoải

TLV

C.Hải

Tin

  T.Long

Toán

   CThuỷ

Toán

  CHoa

2

T.Việt

Â.N

 T.Thịnh

MT

T.Trinh

T.Việt

T.Việt

Toán

C.Hà

TLV

C.Đào

 

Toán

C.Thoải

Toán

CHuyền

Tin

  T.Long

T.duc

T.Phú

3

MT

T.Trinh

T.Việt

C.Thu

 

Toán

C.Thìn

Â.N

 T.Thịnh

T.Việt

T.Việt

K.học

K.học

C.Hải

 

T.duc

T.Phú

LT&C

CThuỷ

Tin

  T.Long

4

Â.N

T.Thịnh

T.Việt

T.Việt

MT

T.Trinh

Tin

  T.Long

T.Việt

KT

KT

LT&C

CHuyền

 

T.duc

T.Phú

LT&C

C.Hoa  

5

 

 

 

 

 

 

 

 

L.Toán

C.Hằng

L.Toán

L.TV

L.TV

L.TV

L.TV

CThuỷ

L.TV

 

6

1

T.duc

T.Phú

Toán

C.Thu

T.Việt

CPhương

 

T.Việt

 

C.Thìn

Â.N

T.Thịnh

Toán

C.Hà

Toán

C.Đào

Toán

C.Hải

Anh

C.Hằng

Toán

CThuỷ

Toán

C.Hoa

2

Toán

C.Hiền

T.duc

 T. Phú

T.Việt

T.Việt

Toán

C.Hằng

Â.N

T.Thịnh

TLV

TLV

Toán

CHuyền

Anh

C.Hằng

K.học

3

T.Việt

T.Việt

C.Thu

T.duc

T.Phú

Toán

T.Việt

T.Việt

C.Hà

 

Â.N

T.Thịnh

L.Sử

K.học

K.học

CThuỷ

Anh

C.Hằng

4

T.Việt

T.Việt

Toán

CPhương

 

T.duc

T.Phú

T.Việt

T.Việt

L.Sử

C.Đào

Â.N

T.Thịnh

TLV

TLV

TLV

C.Hoa

5

HĐTT

HĐTT

HĐTT

HĐTT

C.Thìn

HĐTT

HĐTT

HĐTT

HĐTT

C.Hải

HĐTT

HĐTT

HĐTT

                                                 

    

 

 

 

            PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THỦY                                                                    Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

                                                                

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU – NĂM HỌC 2015- 2016

(Áp dụng từ tuần 10  ngày 09/11/2015)

Thứ

TT

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

5C

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

 

3

1

 LToán

C.Hồng

 

 LToán

Thu

L.MT

TTrinh

T.học

C.Sương

  HĐTT

CHải

L. ÂN

TThịnh

LT&C

Đào

LT&C

     Cô Hải

Anh

  C.Hằng

Đsách

 CNhạn

Đ.đức

CThuỷ

2

L. TV

L. TV

HĐTT

C.Sương

 

L. ÂN

TThịnh

L.MT

TTrinh

  HĐTT

CHải

KC

KC

Đ.đức

CThuỷ

Anh

  C.Hằng

Đsách

 CNhạn

3

T.học

T.học

T.học

  HĐTT

CHải

L. ÂN

TThịnh

L.MT

TTrinh

L.Toán

L.Toán

Đsách

 CNhạn

Đ.đức

CThuỷ

Anh

  C.Hằng

 

 

4

1

L. ÂN

TThịnh

 KNS

CHằng

KNS

C.Hồng

L.MT

TTrinh

Anh

  C.Hằng

TViệt

   C.Hà

Tin

  T.Long

Đsách

  CNhạn

ĐL

 Huyền

TLV

KH

   Hoa

2

L.NT

T. Trinh

L. ÂN

TThịnh

L.TC

Đsách

 CNhạn

TViệt

    C.Hằng

TNXH

Anh

  C.Hằng

Tin

  T.Long

TLV

ĐL

TLV

3

  KNS

CHà

L.NT

T. Trinh

L. ÂN

TThịnh

L.TC

C.Hồng

TNXH

Tin

  T.Long

Đsách

  CNhạn

Anh

  C.Hằng

KH

KH

ĐL

 

5

1

L.TD

T. Phú

Đsách

  CNhạn

L.Toán

Phương

 L.Toán

   

CThìn

Anh

  C.Hằng

TNXH

  C.Hà

LT&C

 

CĐào

 

 

LT&C

 CHải

 

L.NK

 T.Tr-Th

Tin

  T.Long

  KNS

C.Sương

2

  HĐTT

CHải

L.TD

T. Phú

L. TV

  L. TV

TC

  C.Hà

Anh

  C.Hằng

ĐL

ĐL

  KNS

C.Sương

L.NK

 T.Tr-Th

Tin

  T.Long

3

Đsách

 CNhạn

  HĐTT

CHải

KNS

KNS

TD

T. Phú

L.TV

C.Hà

Đ. đức

Đ. đức

Tin

  T.Long

  KNS

C.Sương

L.NK

 T.Tr-Th

 

6

1

L. TV

 

C.Hiền

L. TV

C.Hồng

 

Đsách

CNhạn

T.học

CPhương

  TNXH

Hằng

Anh

  C.Hằng

HĐTT 

 T. Th- Tr

TD

T. Phú

L.Toán

CHuyền

  HĐTT

CHải

KT

C.Sương  

2

T.học

T.học

TNXH

Phương

TD

T. Phú

L.TV

Đsách

  CNhạn

Anh

  C.Hằng

HĐTT 

 T. Th- Tr

KT

C.Sương  

L.Toán

CHuyền

  HĐTT

CHải

3

KNS

KNS

T.học

KNS

 T. Th- Tr

Đsách

  CNhạn

TC

C.Hằng

TD

T. Phú

Anh

  C.Hằng

  HĐTT

CHải

KT

C.Sương  

L.Toán

CHuyền

 

 

Ghi chú:

Tiết Luyện Năng khiếu khối 5 chiều thứ Năm: Tuần chẵn luyện Mĩ thuật (Thầy Trinh), tuần lẻ luyện Âm nhạc (Thầy Thịnh)

Tiết HĐTT khối 4 và KNS khối 2 chiều thứ Sáu: Tuần chẵn Thầy Thịnh (Chủ điểm -ATGT-KNS),

                                                                                tuần lẻ Thầy Trinh(Chủ điểm -VSCN(MT) - KNS)

               

Người lập: Nguyễn Thị Nhàn

 

 

                    

 

 

 

 


Tác giả: Hà Thị Thoải
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 838