A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

                  PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THỦY                                                                    Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc                                                           

 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG . NĂM HỌC 2016- 2017

(Áp dụng từ tuần 05 ngày 03/10/2016)

Thứ

TT

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

2

1

C.cờ

C.Hồng

C.cờ

C.Thu

C.cờ

C.Thìn

C.cờ

CThuỷ

C.cờ

C.P Hải

C.cờ

C.Hà

C.cờ

C.ĐHằng

C.cờ

CPhương

C.cờ

CHuyền

C.cờ

C.Hoa

2

T.Việt

C.Hồng

T.Việt

C.Thu

Toán

C.Thìn

Toán

CThuỷ

Toán

C.P Hải

Toán

C.Hà

T.Việt

C.ĐHằng

T.Việt

CPhương

T.đọc

CHuyền

T.đọc

 

3

T.Việt

C.Hồng

T.Việt

C.Thu

Tđọc

C.Thìn

Tđọc

CThuỷ

T.Việt

C.P Hải

T.Việt

C.Hà

T.Việt

C.ĐHằng

T.Việt

CPhương

Toán

 

Toán

C.Hoa

4

Toán

C.Hồng

Toán

C.Thu

Tđọc

C.Thìn

Tđọc

CThuỷ

T.Việt

C.P Hải

T.Việt

C.Hà

Toán

C.ĐHằng

Toán

CPhương

C.Tả

CHuyền

C.Tả

C.Hoa

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

T.Việt

C.Hồng

T.Việt

C.Thu

T.duc

T.Phú

Toán

CThuỷ

Anh

C.Hằng

Toán

C.Hà

Toán

C.Thoải

TViệt

CPhương

Tin

T.Long

LT&C

C.Hoa

2

T.Việt

C.Hồng

T.Việt

C.Thu

Toán

C.Thìn

T.duc

T.Phú

Toán

C.P Hải

Anh

C.Hằng

T.Việt

C.ĐHằng

Toán.

C.Thoải

LT&C

CHuyền

Tin

T.Long

3

Toán

C.Hồng

Toán

C.Thu

KC

C.Thìn

KC

CThuỷ

T.Việt

C.P Hải

T.Việt

C.Hà

Anh

CHằng

K.học

CPhương

T.duc

T.Phú

Toán

C.Hoa

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.học

C.ĐHằng

Anh

C.Hằng

Toán

CHuyền

T.duc

T.Phú

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Â.N

C. Hằng

T.Việt

C.Hồng

Đ.đức

C.Sương

Toán

C.Nhàn

Toán

C.P Hải

T.duc

T.Phú

T.Việt

C.ĐHằng

T.Việt

CPhương

Anh

C.Hằng

K.C

C.Hoa

2

TNXH

C.Sương

T.Việt

C.Hồng

T.duc

T.Phú

T.đọc

 C.Nhàn

T.Việt

C.P Hải

Anh

C.Hằng

Â.N

 C. Hằng

T.Việt

CPhương

K.C

CHuyền

Toán

C.Hoa

3

T.Việt

C.Hồng

TNXH

C.Sương

Toán

C.Nhàn

T.duc

T.Phú

Anh

C.Hằng

Toán

C.P Hải

T.Việt

C.ĐHằng

Â.N

 C. Hằng

Toán

CHuyền

T.đọc

C.Hoa

4

T.Việt

C.Hồng

Â.N

C. Hằng

T.đọc

 C.Nhàn

Đ.đức

C.Sương

T.duc

T.Phú

T.Việt

C.P Hải

Toán

C.ĐHằng

Toán

CPhương

T.đọc

CHuyền

Anh

C.Hằng

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

T.Việt

C.Hồng

T.Việt

C.Thu

LT&C

C.Thìn

LT&C

CThuỷ

Toán

C.P Hải

Toán

C.Hà

Tin

T.Long

Anh

C.Hằng

T.duc

T.Phú

MT

T.Trinh

2

T.Việt

C.Hồng

T.Việt

C.Thu

Toán

C.Thìn

Toán

CThuỷ

T.Việt

C.P Hải

T.Việt

C.Hà

Anh

C.Hằng

Tin

T.Long

MT

T.Trinh

T.duc

T.Phú

3

Toán

C.Hồng

Toán

C.Thu

T.viết

C.Thìn

T.viết

CThuỷ

T.Việt

C.P Hải

Tin

T.Long

T.duc

T.Phú

MT

T.Trinh

K.học

C.Đào

Anh

C.Hằng

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin

T.Long

T.Việt

C.Hà

MT

T.Trinh

T.duc

T.Phú

Anh

C.Hằng

K.học

C.Đào

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán

C.Hồng

Toán

C.Thu

C.tả

C.Thìn

C.tả

CThuỷ

T.Việt

C.P Hải

T.Việt

C.Hà

T.Việt

C.ĐHằng

T.Việt

CPhương

Toán

CHuyền

Đ.đức

C.Đào

2

T.Việt

C.Hồng

T.Việt

C.Thu

TLV

C.Thìn

TLV

CThuỷ

Toán

C.P Hải

Toán

C.Hà

Toán

C.ĐHằng

Toán

CPhương

Đ.đức

C.Đào

Toán

C.Hoa

3

T.Việt

C.Hồng

T.Việt

C.Thu

Toán

C.Thìn

Toán

CThuỷ

TNXH

C.P Hải

TNXH

C.Hà

L.sử

CĐHằng

L.sử

CPhương

TLV

CHuyền

TLV

C.Hoa

4

HĐTT

C.Hồng

HĐTT

C.Thu

HĐTT

C.Thìn

HĐTT

CThuỷ

HĐTT

C.P Hải

HĐTT

C.Hà

HĐTT

CĐ.Hằng

HĐTT

CPhương

HĐTT

CHuyền

HĐTT

C.Hoa

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Lưu ý:  Giờ ra chơi thứ Hai, thứ Tư: Múa hát sân trường

                      Giờ ra chơi thứ 3,5,6: Thể dục giữa giờ + TC dân gian


 

                         

                            PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠN                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THỦY                                                              Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

                                                                

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU. NĂM HỌC 2016- 2017

(Áp dụng từ tuần 05 ngày 03/10/2016)

 

Thứ

TT

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

3

1

HĐTV

TTrinh

Đ.đức

C.Sương

C.tả

C.Thìn

C.tả

CThuỷ

Anh

C.Hằng

MT

CĐHải

T.Việt

CĐ.Hằng

T.Việt

 

 

CPhương

Tin

T.Long

K.học

C.Đào

2

L.NK

CĐHải

HĐTV

TTrinh

SHCLB

SHCLB

T.duc

T.Phú

Đ.đức

C.Sương

Tin

T.Long

Đ.lí

K.học

C.Đào

Anh

C.Hằng

3

Đ.đức

C.Sương

L.NK

CĐHải

SHCLB

SHCLB

HĐTV

C.Đào

T.duc

T.Phú

Đ.lí

CĐ.Hằng

K.học

Anh

C.Hằng

Tin

T.Long

 

4

1

MT

C.ĐHải

T. công

C.Sương

HĐTV

C.Nhạn

Â.N

   C. Hằng

HĐTT

CHà

Anh

C.Hằng

Đ.đức

C.Đào

HĐTT

T.Trinh

TLV

CHuyền

TLV

C.Hoa

2

T. công

C.Sương

T.duc

T.Phú

Â.N

   C. Hằng

LNK

T.Trinh

MT

CĐHải

HĐTV

CHà

Anh

C.Hằng

Đ.đức

C.Đào

Đ.lí

CHuyền

L.sử

C.Hoa

3

T.duc

T.Phú

MT

CĐHải

LNK

T.Trinh

T. công

C.Sương

Â.N

   C. Hằng

HĐTT

CHà

K.thuật

C.Đào

Anh

C.Hằng

L.sử

CHuyền

Đ.lí

C.Hoa

 

5

1

SHCLB

C.Hồng

SHCLB

C.Thu

 

MT

T.Trinh

HĐTT

CĐHải

Anh

C.Hằng

T.công

C.Sương

Toán

C.ĐHằng

 

Tin

T.Long

Toán

CHuyền

Toán

C.Hoa

2

HĐTT

CĐHải

HĐTT

T. công

C.Sương

MT

T.Trinh

Tin

T.Long

Anh

C.Hằng

T.Việt

Toán

CPhương

LT&C

CHuyền

LT&C

C.Hoa

3

SHCLB

C.Hồng

SHCLB

HĐTT

CĐHải

KNS

T.Trinh

T.công

C.Sương

Tin

T.Long

K.học

T.Việt

CPhương

Anh

C.Hằng

HĐTT

C.Hoa

 

6

1

KNS

C.ĐHải

Tự học

C.Sương

TNXH

C.Thìn

TNXH

CThuỷ

T.Việt

C.P Hải

T.Việt

CHà

Anh

C.Hằng

K.thuật

C.Đào

HĐTT

T.Trinh

Â.N

 C. Hằng

2

Tự học

C.Sương

KNS

C..ĐHải

KNS

C.Thìn

HĐTV

CThuỷ

TNXH

C.P Hải

Â.N

   C. Hằng

HĐTT

T.Trinh

T.duc

T.Phú

K.thuật

C.Đào

Anh

C.Hằng

3

HĐTT

C.ĐHải

HĐTT

T.Trinh

HĐTT

C.Thìn

HĐTT

CThuỷ

Đ.đức

C.Sương

TNXH

CHà

T.duc

T.Phú

Anh

C.Hằng

Â.N

 C. Hằng

K.thuật

C.Đào

 

          Lưu ý:         Lịch đọc sách tại thư viện vào giờ ra chơi:  lớp 4A vào chiều  thứ Ba, lớp 4B vào chiêu  thứ Tư, khối 5 vào chiều thứ Sáu

                             Chiều thứ Năm múa hát, thể dục giữa giờ toàn trường                                                                                    Lập bảng: Nguyễn Thị Nhàn


Tác giả: Hà Thị Thoải
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 838