A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018

PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THỦY Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ...

PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THỦY                                Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc                                                            

 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG . NĂM HỌC 2017 - 2018

(Áp dụng từ tuần 09 ngày 30/10/2017)

Thứ

TT

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

2

1

C.cờ

C.Hồng

C.cờ

C.Thu

C.cờ

C.Thìn

C.cờ

CThuỷ

C.cờ

C.P Hải

C.cờ

C.Hà

C.cờ

CPhương

C.cờ

C.ĐHằng

C.cờ

 C. Đào

C.cờ

C.Hoa

2

T.Việt

C.Hồng

TNXH

C.Sương

Toán

C.Thìn

Toán

CThuỷ

Toán

C.P Hải

Toán

C.Hà

T.đọc

CPhương

T.đọc

C.ĐHằng

T.đọc

C. Đào

T.đọc

C.Hoa

3

T.Việt

C.Hồng

T.Việt

C.Thu

Tđọc

C.Thìn

Tđọc

CThuỷ

T.đọc

C.P Hải

T.đọc

C.Hà

Toán

CPhương

Kthuật

C.Sương

Toán

C. Đào

Toán

C.Hoa

4

TNXH

C.Sương

T.Việt

C.Thu

Tđọc

C.Thìn

Tđọc

CThuỷ

TĐ-KC

C.P Hải

TĐ-KC

C.Hà

C. tả

CPhương

Toán

C.ĐHằng

C.Tả

C. Đào

C.Tả

C.Hoa

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

T.Việt

C.Hồng

T.Việt

C.Thu

T.duc

T.Phú

Toán

CThuỷ

Anh

C.Hằng

Toán

C.Hà

Toán

C.Thoải

C. tả

C.ĐHằng

Tin

T.Long

LT&C

C.Hoa

2

T.Việt

C.Hồng

T.Việt

C.Thu

Toán

C.Thìn

T.duc

T.Phú

Toán

C.P Hải

Anh

C.Hằng

LT&C

CPhương

Toán.

C.Thoải

LT&C

C.Đào

Tin

T.Long

3

Toán

C.Hồng

Toán

C.Thu

KC

C.Thìn

KC

CThuỷ

C. tả

C.P Hải

C tả

C.Hà

Anh

CHằng

LT&C

C.ĐHằng

T.duc

T.Phú

Toán

C.Hoa

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.học

CPhương

Anh

C.Hằng

Toán

C.Đào

T.duc

T.Phú

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4

1

Toán

C.Hồng

T.Việt

C.Thu

Đ.đức

C.Sương

Toán

C.Nhàn

Toán

C.P Hải

Toán

C.Hà

T.duc

T.Phú

T.đọc

   C.ĐHằng

Anh

C.Hằng

Toán

C.Hoa

2

Â.N

C. Hằng

T.Việt

C.Thu

T.duc

T.Phú

T.đọc

 C.Nhàn

T. đọc

C.P Hải

T.đọc

C.Hà

T.đọc

CPhương

Toán

  C.ĐHằng

Toán

C. Đào

Anh

C.Hằng

3

T.Việt

C.Hồng

Toán

C.Thu

Toán

C.Nhàn

Đ.đức

C.Sương

Anh

C.Hằng

T. viết

C.Hà

Toán

   CPhương

T.duc

T.Phú

K.C

C. Đào

K.C

C.Hoa

4

T.Việt

C.Hồng

Â.N

C. Hằng

T.đọc

 C.Nhàn

T.duc

T.Phú

T.công

C.Sương

Anh

C.Hằng

TLV

CPhương

T.LV

  C.ĐHằng

K.học

C. Đào

K.học

C.Hoa

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

T.Việt

C.Hồng

T.Việt

C.Thu

LT&C

C.Thìn

LT&C

CThuỷ

T.duc

T.Phú

Toán

C.Hà

Tin

T.Long

Anh

C.Hằng

TLV

C. Đào

MT

T.Trinh

2

T.Việt

C.Hồng

T.Việt

C.Thu

Toán

C.Thìn

Toán

CThuỷ

Toán

C.P Hải

T.duc

T.Phú

Anh

C.Hằng

Tin

T.Long

MT

T.Trinh

TLV

C.Hoa

3

Toán

C.Hồng

Toán

C.Thu

T.viết

C.Thìn

T.viết

CThuỷ

Tin

T.Long

LT&C

C.Hà

Toán

CPhương

Toán

C.ĐHằng

Toán

C. Đào

Anh

C.Hằng

4

 

 

 

 

 

 

 

 

LT&C

C.P Hải

Tin

T.Long

LT&C

CPhương

LT&C

C.ĐHằng

Anh

C.Hằng

Toán

C.Hoa

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán

C.Hồng

Toán

C.Thu

C.tả

C.Thìn

C.tả

CThuỷ

C. tả

C.P Hải

C. tả

C.Hà

MT

T.Trinh

Toán

    C.ĐHằng

Toán

C. Đào

Toán

C.Hoa

2

T.Việt

C.Hồng

T.Việt

C.Thu

TLV

C.Thìn

TLV

CThuỷ

Toán

C.P Hải

TLV

C.Hà

Toán

CPhương

MT

T.Trinh

LT&C

C. Đào

Â.N

   C. Hằng

3

T.Việt

C.Hồng

T.Việt

C.Thu

Toán

C.Thìn

Toán

CThuỷ

Â.N

   C. Hằng

Toán

C.Hà

TLV

CPhương

TLV

C.ĐHằng

TLV

C. Đào

TLV

C.Hoa

4

HĐTT

C.Hồng

HĐTT

C.Thu

HĐTT

C.Thìn

HĐTT

CThuỷ

HĐTT

C.P Hải

HĐTT

C.Hà

HĐTT

CPhương

HĐTT

   C.ĐHằng

HĐTT

C. Đào

HĐTT

C.Hoa

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Lưu ý:                  Giờ ra chơi thứ Hai: TC dân gian

                                     Thứ Tư, thứ Sáu: Múa hát sân trường

                                   Giờ ra chơi thứ 3,5: Thể dục giữa giờ + Võ Cổ truyền

 

   PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THỦY                                           Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

                                                               

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU. NĂM HỌC 2017 - 2018

(Áp dụng từ tuần 09 ngày 30/10/2017)

 

Thứ

TT

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

3

1

MT

TTrinh

Đ.đức

C.Sương

HĐTV

C.Thìn

C.tả

CThuỷ

HĐGD

CĐHải

Â.N

   C. Hằng

KC

CPhương

KC

C.ĐHằng

Tin

T.Long

Anh

C.Hằng

2

KNS

C. Hằng  

MT

TTrinh

C.tả

HĐTV

Anh

C.Hằng

T.duc

T.Phú

Đ.lí

CPhương

Đ.lí

K.thuật

C.Sương

Tin

T.Long

3

Đ.đức

C.Sương

KNS

C. Hằng  

SHCLB

SHCLB

T.duc

T.Phú

MT

CĐHải

Tin

T.Long

K.học

Anh

C.Hằng

HĐGD

 T.Trinh

 

4

1

HĐGD

CĐHải

T. công

C.Sương

KNS

C. Hằng  

LNK

T.Trinh

T.viết

C.P Hải

TNXH

C.Hà

Anh

C.Hằng

K.học.

CPhương  

T.đọc

C. Đào

T.đọc

C.Hoa

2

T. công

C.Sương

T.duc

T.Phú

LNK

T.Trinh

Â.N

   C. Hằng

TNXH

C. PHải

HĐTV

CHà

K.học

CPhương

Anh

C.Hằng

Đ.lí

C. Đào

Đ.lí

C.Hoa

3

T.duc

T.Phú

HĐGD

CĐHải

Â.N

   C. Hằng

T. công

C.Sương

Đ.đức

C. PHải  

Anh

C.Hằng

L.sử

CPhương

HĐGD

T.Trinh

 L.sử

 C. Đào

L.sử

C.Hoa

 

5

1

SHCLB

C.Hồng

HĐTV

 C.Thu

T. công

C.Sương

KNS

T.Trinh

MT

CĐHải

Anh

C.Hằng

Â.N

 C. Hằng

Tin

T.Long

.Khọc

C. Đào

K.học

C.Hoa

2

SHCLB

C.Hồng

SHCLB

C.Thu

MT

T.Trinh

HĐGD

C. Hằng

Anh

C.Hằng

Tin

T.Long

K.thuật

CSương

T.duc

T.Phú

Đ.đức

C. Đào

Đ.đức

C.Hoa

3

HĐTV

C.Hồng

SHCLB

C.Thu

HĐGD

CĐHải

MT

T.Trinh

Tin

T.Long

T.công

C.Sương

T.duc

T.Phú

Â.N

C. Hằng

Anh

C.Hằng

LT&C

C.Hoa

 

6

1

HĐGD

CĐHải

Tự học

C.Sương

TNXH

C.Thìn

TNXH

CThuỷ

TLV

C.P Hải

TNXH

CHà

HĐGD

T.Trinh

L.sử

C.ĐHằng

Â.N

    C. Hằng

Anh

C.Hằng

2

Tự học

C.Sương

L.NK

C. Hằng

HĐGD

C.Thìn

HĐGD

CThuỷ

TNXH

C.P Hải

Đ.đức

CHà

Anh

C.Hằng

Đ.đức

C.ĐHằng

HĐGD

T.Trinh

T.duc

T.Phú

3

L.NK

C. Hằng

HĐGD

CĐHải

SHCLB

C.Thìn

SHCLB

CThuỷ

HĐTV

C.P Hải

HĐGD

CHà

Đ.đức

C.ĐHằng

Anh

C.Hằng

T.duc

T.Phú

K.thuật

C.Sương

 

          Lưu ý:       Sinh hoạt tập thể:  Giờ ra chơi thứ Ba, thứ Năm: Múa hát sân trường 

                           Giờ ra chơi thứ Tư, thứ Sáu:  Thể dục giữa giờ, trò chơi dân gian

 

 

                              NGƯỜI LẬP BẢNG                                                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                           Nguyễn Thị Nhàn                                                Hà Thị Thoải


Tác giả: Hà Thị Thoải
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 09 : 837